Đóng
 • vi
 • 15

  Chính sách sản phẩm

  Chính sách về sản phẩm là nền tảng của chính sách marketing hỗn hợp, được xác định dựa trên kế […]
  14

  Phát triển sản phẩm mới

  Phát triển sản phẩm mới (PTSPM) là quá trình đưa một sản phẩm mới vào thị trường. Doanh nghiệp của […]
  12

  Chiến lược sản phẩm

  Có 3 yếu tố chính để tạo nên một chiến lược tốt : Nhóm mục tiêu/ nhu cầu của thị […]